Novinky

12.12.2016

Aktuality v zákonech a vyhláškách:

 • Dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost nová Vyhláška č.  294/2015 Sb., která zcela nahrazuje původní vyhlášku č. 30/2001 Sb. (o dopravních značkách).

Novinky k 30.3.2016

 • Připomeňme si, že povinnost mít u sebe tzv. zelenou kartu platí i nadále dle zákona č. 168/1999 Sb., § 17.
 • Vyhláškač. 82/2012 Sb., po novelizaci vyhláškou č. 133/2016 Sb. uvádí výčet závad, za něž může být při silniční kontrole zadrženo osvědčení o registraci vozidla.
 • Bodový systém:

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

 

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Počet

bodů


řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím  vlivem

7


odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního  předpisu7) ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

7


způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7


neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7


při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7


vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7


neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7


předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7


řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů42)

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec


3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil


2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec


2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla


2

10.11.2013

Dárkové poukazy

Věnujte dárkový poukaz na výcvik sk. B v naší autoškole ( vánoce, narozeniny, maturita atd. )

 • Dárkový poukaz lze objednat e-mailem, telefonicky nebo přímo v naší provozovně ve Svitavách
 • Úhradu lze provést hotově nebo převodem z účtu
10.11.2013

Jsme tu pro Vás !!!

V kanceláři jsme k zastižení každé úterý od 15:00 do 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti můžete také předat přihlášky v "Účetní kanceláři Marie Jedličková" ve stejném podlaží, nebo mne telefonicky kontaktujte.

23.04.2011

Opakování formou eTestů!

Našim žákům poskytujeme kredit na službu eTesty (autoskola-testy.cz) po celou dobu absolvování autoškoly.

 • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Nová Mazda 3
 • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s,r,o. - Mazda 3
 • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Adam
 • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Automobilový trenažer

Ochrana osobních údajů

 

Informace ke zpracování osobních údajů

 

                                                                                                                                 

AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. se sídlem Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy, IČ: 01542834 (dále jen „Autoškola"), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty (dále také jen „subjekt údajů") o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. 

 

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností a jsou vázány mlčenlivostí.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem je Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

 

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

-       jméno a příjmení,

-       datum a místo narození

-       státní občanství

-       číslo dokladu totožnosti

-       číslo řidičského průkazu

-       telefon

-       email

-       adresa bydliště

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

 

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

Autoškola poskytuje osobní údaje příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

Jakým způsobem jsou osobní data zabezpečena?

Autoškola dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.   

 

Jaké máte práva?

Vašim právem je požádat Autoškolu o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou zpracovávány. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 

 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa a telefonní číslo), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.   

 

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola nezpracovává v souladu s platnou legislativou ČR a Unie?

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů.

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email autoskola.jedlicka@email.cz nebo na sídlo naší společnosti:

 

 

AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o.

Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy

Tel.: +420604272304

 

Jaké soubory zpracováváme na webových stránkách?

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 

 • Vaše IP Adresa
 • Otevíraná stránka našeho webu
 • Kód odpovědi http
 • Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

 

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení.  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. 

 

 

 

Ve Svitavách dne 25. 5. 2018

 

 

Rychlý kontakt

AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o.
Oldřich Jedlička
Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy
IČO: 015 42 834
Tel.: +420 604 272 304
Email: autoskola.jedlicka@email.cz

V kanceláři jsme k zastižení každé úterý od 15:00 do 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti můžete také předat přihlášky v "Účetní kanceláři Marie Jedličková" ve stejném podlaží, nebo mne telefonicky kontaktujte.

Ohodnoťte naši autoškolu

Spojte se s námi na Facebooku!
Napište nám